Algemene voorwaarden Fotografie boekingen

Versie november 2020
Newseals Productions
Notelaar 11
5467BB Veghel
tel: 06-54247359
e-mail: info@newsealsproductions.com
www.newsealsproductions.com

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een
overeenkomst aan te gaan.
• Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever.
• Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
• Fotograaf: Newseals Productions, KvK 76261026, tevens gebruiker van deze algemene
voorwaarden en opdrachtnemer.
• Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst
gesloten heeft, tevens de aanvaarde van deze algemene voorwaarden.
• Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
• Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en
de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende
ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
• Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf
en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen
in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover
deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Newseals Productions
worden aangepast.

Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat
fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als
aanvaard beschouwd.
Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe
informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden
gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs
aan te passen.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande
omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de
omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te
treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
Fotograaf levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een
globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.
Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen
in de foto te verwijderen of te verminderen, het wegwerken of verminderen van storende
elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard zullen niet worden weg gewerkt.
Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich
meebrengen.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en
wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 5. Levering

Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een
door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor
risico van de opdrachtgever.
Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf
vastgesteld
Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of
product is ontvangen.
Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, via het internet.

Artikel 6. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf
gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een
redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meer werk heeft
verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan
opdrachtgever.
De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en
gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen
uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur
sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Een aanbetaling is alleen vereist indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
De opdrachtgever heeft geen recht op publicatie als de factuur niet is betaald.

Artikel 8. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat
opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de
opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht
verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de
overeengekomen totaalprijs in rekening.
In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de
opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf een nieuwe
datum overeenkomen.
Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en
extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen
datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum
overeengekomen worden.
Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de
in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande
factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door
fotograaf.

Artikel 9. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen
uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden
voorgelegd aan de fotograaf.
Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10. Auteursrecht

Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten
de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële
doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te
verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan
derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten
behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting
tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.
Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als
een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent
fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter
vergoeding van de geleden schade.
Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Indien fotograaf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld
Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat fotograaf
is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake
is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
Fotograaf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade
in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van fotograaf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
fotograaf toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid
tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Fotograaf is
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor
zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering
feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 12. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere
dan aan fotograaf toerekenbaar is. Indien fotograaf uit dien hoofde door derden mocht
worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden fotograaf zowel buiten als in
rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag
worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van fotograaf en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 13. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum
waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen
tegen deze datum.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van fotograaf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis
te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft fotograaf het recht
het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
Artikel 16. Verjaring
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens fotograaf en de door fotograaf bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Newseals Productions
Notelaar 11, 5467 BB Veghel
KvK 76261026 | Btw NL003065552B09
© 2019-heden Zeeger de Jong | Alle rechten voorbehouden.